Klauzula
informacyjna

Wstęp

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE przepisy prawa wymagają od nas przekazania Ci informacji o tym, w jaki sposób Organizator (dalej będziemy określać się jako „Bike Challenge”) przetwarza (np. zbiera i zapisuje) Twoje dane osobowe (np. imię, nazwisko albo adres email), oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.

Administratorem danych osobowych uczestników wyścigu „Bike Challenge” jest Caracoles Sp. z o.o. Sp. k.. Mamy siedzibę w Poznaniu (60-446) przy ul. Kościerzyńskiej 25.

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas rejestracji do wyścigu na stronie Bike Challenge (www.bike-challenge.pl).

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Bike Challenge w zakresie realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych oraz na czas posiadania aktywnego konta na stronie www.bike-challenge.pl. Na wypadek wystąpienia roszczeń związanych z Twoim udziałem w wyścigu Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane po zakończeniu wyścigu dla celów archiwalnych, przez okres 10 lat. Po upływie tych okresów Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Bike Challenge (np. zbiera, przechowuje, analizuje) dane osobowe Uczestników wyścigu w następujących celach:

a) organizacja wyścigu Bike Challenge, w tym obsługa zgłoszeń w zakresie pomocy technicznej, informowanie o wynikach i wyłanianie zwycięzców,

b) dla celów bezpieczeństwa, ochrony przed oszustwami i zapobiegania naruszeniom prawa i dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów między uczestnikami,

c) dla celów prowadzenia czynności analitycznych, gromadzenia danych ze stron www - robimy to na podstawie naszego prawnie uzasadnionego celu lub o ile udzielisz nam na to zgody,

d) dla celów rachunkowych i podatkowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie ewentualnego rozliczenia przyznanej Ci nagrody o określonej wysokości (wymagają tego przepisy prawa podatkowego i rachunkowego).

Od Bike Challenge możesz żądać dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a także partnerom, sponsorom zawodów lub trzecim organizacjom współpracującym.

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Bike Challenge, możesz skontaktować się z naszym przedstawicielem, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: privacy@caracoles.pl.

Poznań
23.09.2018